ເຈົ້າມີພະນັກງານຈັກຄົນຢູ່ໃນໂຮງງານຂອງເຈົ້າ?

- 2021-08-19-

ໂຮງງານຂອງພວກເຮົາມີທັງໝົດ 70-80 ຄົນ.