ໂຮງງານຂອງເຈົ້າຫ່າງຈາກໂຮງແຮມເມືອງໄກເທົ່າໃດ?

- 2021-08-19-

ໂຮງງານແມ່ນຢູ່ໃກ້ກັບໂຮງແຮມຫຼາຍ.