ໄລຍະເວລາການຈ່າຍເງິນຂອງເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ?

- 2021-08-19-

ຊໍາລະເງິນຝາກລ່ວງຫນ້າ, ແລະຊໍາລະຍອດເງິນຫຼັງຈາກອອກໃບບິນໃບບິນ.